ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

 

Ο Υπεύθυνος Ποιότητας, εντοπίζει κάθε περιβαλλοντικό θέμα που ενδεχόμενα, έχει περιβαλλοντική επίπτωση.  Στην συνέχεια έχει την ευθύνη αφού αναλύσει το περιβαλλοντικό θέμα να εντοπίσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Μετά από τον εντοπισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων εκτιμάται κατά πόσο αυτές είναι «σημαντικές» ή «μη σημαντικές». Στη συνέχεια περιγράφεται, πως γίνεται αυτή η εκτίμηση. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις (κίνδυνοι), εντοπίζονται σε σχέση με τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα των δραστηριοτήτων που αφορούν τα περιβαλλοντικά θέματα (πηγές κινδύνου).

 

Τα εισερχόμενα στις δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν τις Α΄ ύλες, τα χημικά, την συσκευασία και την κατανάλωση ενέργειας.

 

Τα εξερχόμενα των δραστηριοτήτων μπορεί να περιλαμβάνουν τα παραγόμενα προϊόντα ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τα στερεά, τα υγρά και τα αέρια απόβλητα το θόρυβο και τις οσμές.

 

Για την ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ο υπεύθυνος της μελέτης βασίζεται σε:

  • διαθέσιμα στοιχεία των υλικών που υποχρεούται να διαθέτει ο κατασκευαστής
  • σε βιβλιογραφία και έγκυρα άρθρα σχετικά με το περιβάλλον
  • την Νομοθεσία αλλά και
  • εξωτερικούς ειδικούς συμβούλους.

 

Σε κάθε περίπτωση οι επιπτώσεις αναγνωρίζονται με αναφορά σε κανονικές, μη κανονικές συνθήκες λειτουργίας, αλλά και σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.

Τα ευρήματα της μελέτης, αλλά και οι προτάσεις βελτίωσης, αποδεικνύονται και καταγράφονται με τη χρήση του εντύπου που επισυνάπτεται ή / και την χρήση συνοδευτικών εγγράφων. Στην συνέχεια οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις (κίνδυνοι) εκτιμούνται προκειμένου να αξιολογηθεί η σημαντικότητα τους και να οριοθετηθούν οι περιβαλλοντικοί σκοποί της εταιρείας.

Η εταιρεία αφού αναγνωρίζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις (κινδύνους) στη συνέχεια αξιολογεί ποιες από αυτές μπορούν να οδηγήσουν σημαντικές εμπλοκές στο περιβάλλον. Έτσι οι επιπτώσεις χαρακτηρίζονται «σημαντικές» ή «Μη Σημαντικές».

 

«Σημαντική» (Σ) αξιολογείται, κάθε περιβαλλοντική επίπτωση που αναφέρεται σε:

  • Νομικές και Κανονιστικές απαιτήσεις (Ν) – κάθε υλικό (εισερχόμενο ή εξερχόμενο) το οποίο υπόκειται σε απαιτήσεις / περιορισμούς της Ελληνικής Νομοθεσίας ή  Κανονιστικές ρυθμίσεις της Ε.Κ., κάθε διεργασία η οποία απαιτεί ειδική άδεια (πχ. άδεια διάθεσης αποβλήτων) αξιολογείται ως «σημαντική» περιβαλλοντική επίπτωση.
  • Απόψεις ενδιαφερομένων μερών (Α) – κάθε θέμα το οποίο έχει εγείρει σχόλια ή παράπονα από ενδιαφερόμενα μέρη (πχ. θόρυβος, οσμές, θέματα που οφείλονται στο σχεδιασμό των υπηρεσιών) αξιολογείται ως «σημαντική» περιβαλλοντική επίπτωση.
  • Πηγές κινδύνου (ΠΚ) – κάθε θέμα το οποίο μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο στην υγεία, την περιουσία ή το περιβάλλον (πχ. αποθήκευση, μεταφορά και χρήση οξέων, διαλυτών, εύφλεκτων υλικών) αξιολογείται ως «σημαντική» περιβαλλοντική επίπτωση.
  • Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ) – κάθε θέμα για το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί βελτιωμένη για το περιβάλλον τεχνολογία, αξιολογείται ως «σημαντική» περιβαλλοντική επίπτωση.

 

Κάθε άλλη περιβαλλοντική επίπτωση θεωρείται «Μη Σημαντική» (ΜΣ). Όμως, λόγω της πολιτικής της εταιρείας, σημασία δίνεται και στους κινδύνους που αξιολογούνται ως «μη σημαντικοί».

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπολογισμός Συντελεστή Επικινδυνότητας (R)

 

(R)=(Συντελεστής Σοβαρότητας) x (Συντελεστή Πιθανότητας) x (Συντελεστή Έκθεσης)

 

 

Κλίμακα Επικινδυνότητας

PHYSION ΕΠΕ

Μελαντίας 51 - 11744

Νέος Κόσμος - Αθήνα

 

Τηλ.: 2109650278

 

Fax: 2109650673

 

email: info@physion.gr

           team@physion.gr