ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ως  εταιρεία  έχουμε  δεσμευθεί  να  εξασφαλίσουμε  ένα  φυσικό  και  δομημένο  περιβάλλον  για  τις  μελλοντικές  γενιές,  και  όσο  είναι  εφικτό  προσπαθούμε  να  κρατήσουμε  αυτή την  δέσμευσή  μας χρησιμοποιώντας   φιλικά  προς  το  περιβάλλον   υγρά  αλλά  και  συστήματα  καθαρισμού.

Στόχος  μας  είναι  να  ελαχιστοποιήσουμε  τις  επιπτώσεις   στο  περιβάλλον  από  την  χρήση  των

 χημικών  ουσιών καθώς  και  από  τις  πρακτικές  καθαρισμού.

 

Αυτό  το  εξασφαλίζουμε  με:

 • Την  κατάρτιση  και  την  συνεχή  εκπαίδευση  των  εργαζομένων  μας
 • Την  εκπαίδευση  των  εργαζομένων  σε  κατάλληλες  πρακτικές  καθαρισμού  με  χαμηλές  περιβαλλοντικές  επιπτώσεις
 • Την  εξοικονόμηση  ενέργειας, νερού  και  άλλων  πόρων παρέχοντας  ένα  καθαρό  περιβάλλον
 • Την  συμμόρφωση  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία  και  τα   πρότυπα  της.
 • Την  εκπαίδευση  των  εργαζομένων,  για  την  σωστή  χρήση   μικροϊνών,  για  ξεσκόνισμα  και  σφουγγάρισμα.
 • Χρησιμοποιώντας  προϊόντα  πού  πληρούν  τα  Πράσινα  Πρότυπα.

 

Σύμφωνα με τις βασικές αρχές μας, αποδίδουμε τη μέγιστη σημασία στην Ασφάλεια και την Υγιεινή των Υπαλλήλων μας, των Πελατών μας καθώς και του συνόλου του Πληθυσμού, στην Προστασία του Περιβάλλοντος και στη Διατήρηση / Προστασία των Φυσικών Πόρων.

Αυτή η δέσμευση, σημαντική για τη διασφάλιση της συνέχειας των δραστηριοτήτων μας, υλοποιείται στο πλαίσιο της Αειφόρου Ανάπτυξης.

Επίσης η παρούσα Πολική Διαχείρισης βασίζεται στις παρακάτω αρχές που είναι σημαντικό να έχει υπόψη του

όλο το προσωπικό της εταιρείας μας:

 • Οι δραστηριότητές μας θα είναι σε συμφωνία με τη νομοθεσία και τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς και τις εσωτερικές διαδικασίες πιστοποίησής μας
 • Έχουμε την πεποίθηση ότι όλα τα ατυχήματα μπορούν να αποφευχθούν από μία πολιτική ενεργής πρόληψης της ρύπανσης και των εργασιακών κινδύνων καθώς και συστηματικής ανάλυσης όλων των συμβάντων.
 • Η Ασφάλεια και η Προστασία του Περιβάλλοντος είναι ευθύνη του καθενός από εμάς στα πλαίσια της Υπεύθυνης Φροντίδας.
 • Εφαρμόζουμε τις αρχές της "Εργασιακής Υγιεινής και του Προγράμματος Προστασίας της Υγείας της εταιρείας μας για να προάγουμε και να προασπίσουμε την υγεία και τις ικανότητές των εργαζομένων.
 • Το σύνολο του προσωπικού της εταιρείας και των εξωτερικών συνεργατών πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένο και εκπαιδευόμενο να δρα με σεβασμό στο περιβάλλον.
 • Η Ασφάλεια, η Υγεία του Προσωπικού και η Προστασία του Περιβάλλοντος λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη σε οποιαδήποτε αλλαγή των εγκαταστάσεών μας ή των δραστηριοτήτων μας .
 • Μετράμε την απόδοσή μας σε θέματα Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος πέραν της αποτελεσματικότητας μας στο έργο μας και δεσμευόμαστε σε συνεχή βελτίωση.
 • Ερευνούμε, αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε τεχνολογίες που περιορίζουν τη μόλυνση του Περιβάλλοντος και ελαχιστοποιούν τη δημιουργία αποβλήτων.
 • Οι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι σκοποί και στόχοι σε θέματα Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος πρέπει να είναι σαφώς ορισμένοι, να τεκμηριώνονται, να ανασκοπούνται και να γίνονται γνωστοί στο σύνολο του προσωπικού και των συνεργατών της εταιρείας κάθε έτος.

 

Τέλος, η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται να παρέχει όλα τα απαιτούμενα υλικά μέσα και ανθρώπινο δυναμικό για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας, για την εκπαίδευση του προσωπικού, την βελτίωση του εξοπλισμού, τη βελτίωση και συνεχή ροή τεχνογνωσίας και συνεχή κάλυψη των απαραίτητων αναγκών που προκύπτουν, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να εφαρμόζουν και να τηρούν τη παρούσα Πολιτική.

PHYSION ΕΠΕ

Μελαντίας 51 - 11744

Νέος Κόσμος - Αθήνα

 

Τηλ.: 2109650278

 

Fax: 2109650673

 

email: info@physion.gr

           team@physion.gr